SHAKESPEARE & JOHN FLORIO: MONTAIGNE’S ESSAYS

Shakespeare, John Florio & Montaigne: the great influence of John Florio’s translation of Montaigne’s Essays in Shakespeare’s plays. Shakespeare, John Florio and Montaigne: The Tempest John Florio was the first translator of Montaigne’s Essays […]